SEMESTRALNI RADOVI 2007/08. GODINE

15.10.2007. I predavnje
22.10.2007. II predavnje
29.11.2007. III predavnje
05.11.2007. IV predavnje
12.11.2007. V i VI predavanje
19.11.2007. VII predavanje
26.11.2007. VIII predavanje
10.12.2007. IX predavanje
17.12.2007. X predavanje
24.12.2007. XI predavanje
08.01.2008. XII predavanje

(svi semestralni radovi su u pdf formatu)

1. Uvod. Izabrana poglavlja iz Algebre

1.01. Stringovi i naredbe štampanja. 
1.02. Sekvence izraza, liste i skupovi. 
1.03. Logički i relacioni izrazi.
1.04. Optimizacija izraza (expand, simplify, factor, collect, sort).

1.05. Određivanje nula polinoma i rešavanje sistema polinomskih jednačina. 

1.06. Numeričko određivanje nula funkcije i numeričko rešavanje sistema nepolinomskih jednačina. 
1.07. Nizovi i matrice. 

2. Izabrana poglavlja iz Matematičke analize 1

2.01. Crtanje grafika funkcija jedne promenljive. Crtanje grafika implicitno zadanih funkcija jedne promenljive. Određivanje graničnih vrednosti. 
2.02. Diferenciranje funkcija jedne promenljive, Taylorov razvoj. 
2.03. Simbolička i numerička integracija funkcija jedne promenljive.
2.04. Rešavanje diferencijalnih jednačina.
2.05. Minimax aproksimacije. 

2.06. Splines u 2D i 3D grafici. 


3. Izabrana poglavlja iz Matematičke analize 2

3.01. Granične vrednosti i diferencijabilnost funkcija više promenljivih. Taylorov razvoj. 
3.02. Crtanje grafika funkcije dve promenljive.
3.03. Animacija grafika funkcije jedne i dve promenljive. 
3.04. Ekstremumi i uslovni ekstremumi. 

3.05. Gama i beta funkcija sa primenama u Matematici 3.
3.06. Simbolička i numerička integracija funkcije više promenljivih, Površinski integrali. 

3.07. Izvod u pravcu. Diferencijalne operacije vektorske analize. Teorija polja. 

3.08. Integrali u teoriji polja. 
3.09. Laplaceova transformacija i diferencijalne jednačine. 
3.10. Fourierov red i Fourierova transformacija. 
3.11. Kompleksna analiza. 

4. Ostale mogućnosti CAS programa

4.01. Datoteke i programiranje. 
4.02. Povezivanje CAS programa sa SciLAB/MatLAB-om. 

4.03. Viewlib aplikacije. 
4.04. Java aplikacije
4.05. Povezivanje CAS programa sa C i Asember-om.