PRAKTIKUM RAČUNARSKI ALATI
U MATEMATICI

 

dr Branko Malešević e-mail: malesh@eunet.rs
Ivana Jovović e-mail: ivana@etf.rs

Praktikum Računarski alati u matematici se bavi primenama kompjuterskih algebarskih sistema skraćeno CAS - Computer Algebra System. Ovaj praktikum omugućava studentima da, posle stečenog osnovnog matematičkog znanja u okviru predmeta Matematika 1 i 2, slušaju kurs na kome će naučiti kako da koriste CAS pakete MuPAD/Maple koji su implementiranisymbolic toolbox MatLAB-a. 

Studentima za prvi susret sa MuPAD-om preporučujemo knjigu M. Majewski: Getting Started with MuPAD, Springer Verlag 2005. (http://books.google.com), kao i MuPAD tutorial; a za prvi susret sa Maple-om preporučujemo knjigu F. Garvan: The Maple book, Champan & Hall/CRC 2002. (http://books.google.com). 

MatLAB korisnicima preporučujemo da obrate pažnju na uporednu analizu MuPAD/Maple sintakse (videti tabelu).

Praktikum Računarski alati u matematici se sastoji od delova:

1.      Matlab i CAS paketi MuPAD/Maple. Izabrana poglavlja iz Algebre.

2.      Izabrana poglavlja iz Matematičke analize 1.

3.      Izabrana poglavlja iz Matematičke analize 2.

4.      Ostale mogućnosti CAS paketa.

Kurs ima za cilj da olakša studentima druge godine praćenje gradiva predmeta Matematika 3. Teme iz 3. dela u potpunosti pokrivaju osnovne algoritme predmeta Matematika 3. Za praćenje tema vezanih za integraciju preporučujemo materijal Matematika 3 (zadaci), kao i odgovarajuće delove knjige F. Garvan: The Maple book, Champan & Hall/CRC 2002. (http://books.google.com). Poznavanje CAS paketa takođe ima svrhu da omogući lakše praćenje i pojedinih blokova u okviru predmeta Matematika 4 i Matematika 5.

 
Studentima treće godine odseka Računarska tehnika i informatika, pored tema iz delova 1
., 2. i pojedinih oblasti dela 3., od posebnog interesa može biti i 4.  deo, gde se razmatraju dodatne i napredne mogućnosti CAS paketa. Zainteresovani studenti za Java aplikacije pomoću CAS paketa MuPAD mogu na stranici http://www.sciface.com/majewski/starters/chapter8.php da dobiju kompletan materijal za JavaView workshop for MuPAD.

Matematičke osnove algoritma koje koriste CAS paketi su izloženi u kursu za master studije Simbolička Algebra.

Način polaganja praktikuma iz Računarskih alata u matematici:

Praktikum iz Računarskih alata u matematici se polaže odbranom semestralnog rada (koji nosi 60 poena) i završnom proverom znanja gradiva celog kursa (koji nosi 40 poena). Završna provera znanja se sastoji od testa kojim se proverava znanje MuPAD sintakse. 

Pitanja iz MuPAD sintakse

prema knjizi M. Majewski: Getting Started with MuPAD

downloaddownload pdf

Pored preporučenih definicija i primera MuPAD sintakse iz knjige M. Majewski: Getting Started with MuPAD, zainteresovani studenti mogu da nađu dodatne primere u MuPAD help-u & Matlab Symbolic Math Toolbox™ 5 - MuPAD® Tutorial-u.

Primeri semestralnih radova mogu se videti na stranici http://pm3.etf.rs/materijali.html.

Spisak tema za semestralne radove školske 2009/10 godine nalazi se u pdf file-u (link).

Praktikum vode dr Branko Malešević i Ivana Jovović. Mole se studenti da, pošto prijave praktikum, o tome što pre obaveste predmetnog asistenta putem mail-a: Ivana Jovović <ivana@etf.rs>. Teme se mogu odrediti u dogovoru sa predmetnim nastavnicima na časovima praktikuma utorkom 14:15-15:00 (sala 311), četvrtkom 17:15-18:00 (sala 310) ili izaborom neke od ponuđenih tema putem mail-a.

Zainteresovni studenti mogu pogledati sledeću prezentaciju:

 

NEKI ASPEKTI SIMBOLIČKOG RAČUNA U NASTAVI MATEMATIKE

B. Malešević, S. Ješić, N. Babačev, I. Jovović 

Konferencija MATEMATIKA DANAS, Sava centar, 13.-14. IX 2008.

downloaddownload pdf

 

Studentima koji slušaju praktikum želimo dosta uspeha i zabave tokom praćenja kursa! 

stranica je ažurirana 21. 12. 2009.